Carrer Pujades 350, 08019, Barcelona - Espanya +34 932 128 108
premis_2018_web_FIS.png
premis_2018_web_FIS.png

Política de protecció de dades

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

La Fundació Infermeria i Societat assumeix el compromís de garantir la protecció de dades de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Responsable: Fundació Infermeria i Societat (la Fundació)

 • Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona.

 • CIF: G66474784.

 • Telèfon: 900 705 705.

 • Adreça electrònica:

 • Delegat de protecció de dades (DPD): Jordi Verdaguer López

 • Contacte DPD:

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

2.1. Finalitat

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web o els formularis físics seran tractades amb una o vàries de les finalitats següents:

I.- Gestió de les projectes de recerca: tractarem les seves dades per a informar-li i gestionar la sol·licitud o participació en els procediments relatius als projectes de recerca.

II.- Activitats del Patronat de la Fundació: tractarem les dades per gestionar la relació amb la Fundació com a membre del Patronat.

III.- Gestió dels Premis Infermeria i Societat: tractarem les seves dades per a informar-li i gestionar la sol·licitud, participació o avaluar les candidatures presentades als premis.

IV.- Contacte amb la Fundació: tractarem les seves dades per gestionar el contacte amb la Fundació i per donar resposta a les sol·licituds o consultes plantejades.

V.- Amics de la Fundació: tractarem les seves dades per a informar sobre la Fundació i les seves activitats.

VI.- Proveïdors: tractarem dades personals per a gestionar les relacions amb els proveïdors de serveis.

VII.- Donatius: gestionar els seus donatius, comunicar a l’Administració Tributaria i emetre el certificat d’efectes fiscals si s’escau o es demana per part de l’interessat.

VIII.- Assistència a cursos i esdeveniments: tractarem dades personals amb la finalitat de gestionar i informar de cursos i esdeveniments.

IX.- Col·legiats: tractarem dades personals per a la gestió d’un registre de col·legiats del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb la finalitat de fer arribar informació sobre la Fundació als col·legiats.

X.- Enviaments promocionals: Realitzar enviaments per tal d’informar les activitats promocionals de la Fundació.

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades és necessari per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades necessàries, la Fundació no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte, consulta o sol·licitud que formuli.

La Fundació no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web és basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades a qualsevol dels formularis d’aquesta web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades.

El tractament de les dades personals recollides a través d’altres canals és basa en el consentiment de la persona interessada que facilita les dades sol·licitades a qualsevol dels formularis de la Fundació o d’altres entitats i accepta la corresponent Política de Protecció de Dades.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

A més, alguns tractaments de dades personals de la Fundació es poden realitzar per a complir amb obligacions legals, com per exemple comunicacions a l’Administració Tributaria.

En cas d’existir un contracte amb la Fundació, per exemple amb un proveïdor de serveis, la legitimació per al tractament de dades personals és l’execució d’un contracte.

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web o altres canals no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

No obstant això, poden produir-se cessions de dades personals per obligació legal.

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4. EXERCICI DELS SEUS DRETS

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a la Fundació Infermeria i Societat, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça .

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

 • Dret d’accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si la Fundació està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació:

 • finalitat del tractament;

 • categories de dades personals;

 • destinataris o categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;

 • si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;

 • Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”)

Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. La Fundació suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades;

 • l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;

 • l’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament;

 • les dades personals s’hagin tractat il·lícitament;

 • les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal;

 • les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació;

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per:

 • exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació;

 • compliment d’una obligació legal;

 • raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública;

 • finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques;

 • per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret de limitació

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

 • quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini en què la Fundació verifiqui l’exactitud de les mateixes;

 • quan el tractament sigui lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;

 • quan la Fundació ja no necessiti les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;

 • quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims de la Fundació pel tractament prevalen sobre els seus.

 • Dret d’oposició

Pot sol·licitar que la Fundació no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, la Fundació deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret a la portabilitat

Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a la Fundació en format electrònic.

5. POSSIBILITAT DE RETIRAR EL CONSENTIMENT

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a .

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament és necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat a la Fundació Infermeria i Societat, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça .

6. VERACITAT, EXACTITUD I ACTUALITZACIÓ DE LES DADES FACILITADES

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a què puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per a adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

8. SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

9. RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades ; o,

 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

10. POLÍTICA DE GALETES O COOKIES

10.1. Política de Cookies i Integració amb la Política de Protecció de Dades

En aplicació de la normativa vigent sobre protecció de dades personals i la utilització de cookies, l'informem sobre l'ús de cookies (galetes) en aquest lloc web. Aquesta Política de Cookies forma part de la nostra Política de Protecció de Dades. A tot el que no s'especifiqui en aquesta Política de Cookies, resulta d'aplicació la nostra Política de Protecció de Dades.

10.2. Què són les cookies?

Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. En general, aquestes tecnologies (denominades “cookies” d'ara endavant) poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-li com a usuari, obtenir informació sobre els seus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut. Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació.

10.3. Tipus de cookies

Tècniques: són aquelles que, tractats per nosaltres o per tercers, permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi existeixin. Les cookies tècniques són necessàries per al correcte funcionament de la pàgina web i no precisen de consentiment per l'usuari.

De preferències: són aquelles que, tractats per nosaltres o per tercers, ens permeten recordar informació perquè l'usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris, com, per exemple, l'idioma. Si les preferències són expressament sol·licitades per l'usuari, les cookies de preferències no precisen de consentiment.

D'anàlisi: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

Publicitàries comportamentals: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten analitzar els seus hàbits de navegació en internet perquè puguem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

10.4. Informació de quines cookies s’utilitzen

Cookies pròpies:

DOMINI

COOKIE

TIPUS

DURACIÓ

PROVEÏDOR

DESCRIPCIÓ

.infermeriaisocietat.cat

c09c3b10a7c06eb432b69ea8c7619aed

Tècnica

Fins que l'usuari tanca el navegador

Fundació

Identificació del visitant per oferir millores en la navegació.

.infermeriaisocietat.cat

cookie_setting

Tècnica

365 dies

Fundació

Recordar la configuracuó i que ja s’ha tancat el missatge de cookies.

.infermeriaisocietat.cat cookie_shown

Tècnica

365 dies Fundació

Cookies de tercers:

DOMINI

COOKIE

TIPUS

DURACIÓ

PROVEÏDOR

DESCRIPCIÓ

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I/O COOKIES

.infermeriaisocietat.cat

__utma

Anàlisis & Publicitàries

persistent

Google

Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques sobre l’ús del nostre web.

https://policies.google.com/privacy?hl=ca

 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

.infermeriaisocietat.cat

__utmb

Anàlisis & Publicitàries

30 minuts

Google

.infermeriaisocietat.cat

__utmc

Anàlisis & Publicitàries

sessió

Google

.infermeriaisocietat.cat

__utmz

Anàlisis & Publicitàries

6 mesos

Google

.infermeriaisocietat.cat

__utmt

Anàlisis & Publicitàries

10 minuts

Google

www.infermeriaisocietat.cat

__atuvc

Anàlisis & Publicitàries

13 mesos

AddThis

Permet a l’eina AddThis compartir el contingut del lloc en mitjans socials o per correu electrònic i controlar el seu us.

https://www.oracle.com/es/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

www.infermeriaisocietat.cat

__atuvs

Anàlisis & Publicitàries

30 minuts

AddThis

.addthis.com

loc

Anàlisis & Publicitàries

sessió

AddThis

.addthis.com

uvc

Anàlisis & Publicitàries

sessió

AddThis

10.5. La manera d'acceptar, denegar o revocar el consentiment per a l'ús de cookies

Quan visita la nostra pàgina web per primera vegada podrà acceptar les cookies, denegar-les i en la nota informativa de cookies que apareixerà en el seu navegador.

Posteriorment pot canviar les seves preferències en relació amb les cookies a través del següent enllaç: Configuració cookies

Igualment l'informem que pot eliminar o gestionar les cookies a través de les opcions del seu navegador.

Si accepta les cookies de tercers, hauria d'eliminar o gestionar-les des de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel propi tercer.  Si vol esborrar les cookies enregistrades del seu navegador, trobarà aquí les instruccions per a diversos navegadors:

10.6. Transferència internacionals

En relació amb les dades personals obtingudes a través de les nostres cookies pròpies no realitzem transferències internacionals de dades personals a tercers països.

Pot informar-se de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta Política de Cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l'apartat 10.4., subapartat “cookies de tercers”).

10.7. Elaboració de perfils

No elaborem, a través de cookies pròpies, perfils que impliquin la presa de decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'usuari o que l'afectin significativament de manera similar.

Pot informar-se de l'elaboració de perfils que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta Política de Cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l'apartat 10.4., subapartat “cookies de tercers”).

10.8. Període de conservació

Les dades personals obtingudes a través de cookies pròpies es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament. Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejats i quedaran a la disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Una vegada transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

Pot informar-se dels períodes de conservació de dades personals que apliquen els tercers identificats en aquesta Política de Cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l'apartat 10.4., subapartat “cookies de tercers”).

Última actualització: 19 d’octubre de 2020

Donatius

Considera donar suport als nostres esforços. Contribueix a fer més forta la infermeria.


Col·laboradors

Empreses i institucions que ens han donat suport:

ama seguros logo bancsabadell